You are here: Home / Ghad

Ghad

بررسی آلبوم "زیر و بم زیرزمین"؛ نقطۀ عطفی در هیپ هاپ زیرزمینی ایران

Submitted by ZirzaminAdmin on Sun, 10/30/2011 - 19:21.

در این نوشته تلاش شده بیشتر به بررسی دیدگاه های مفهومی و ساختار موسیقائی آلبوم "زیر و بم زیرزمین" در گفتمانی کلی توجه شود و کمتر به جزئیات تک تک رپآهنگ ها و همچنین اطلاعات تکنیکی در مورد آلبوم پرداخته شده است.